ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

на онлайн магазина

SHOP.MIRAFIORI.BG

 

 

 

 

 1. ПРЕДМЕТ

 

1.1 Настоящият документ представлява едновременно:

(1) общите условия или условията на ползване на SHOP.MIRAFIORI.BG, които уреждат правилата за използването на SHOP.MIRAFIORI.BG , включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и

(2) споразумението между MIRAFIORI и клиента за покупко-продажба през SHOP.MIRAFIORI.BG

 1. ДАННИ ЗА MIRAFIORI

2.1.   „МИРАФИОРИ КЛУБ“ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление:ГР. СОФИЯ ………………с адрес за кореспонденция …………………………, ЕИК ………………………….и идентификационен номер по ДДС в България: …………………………

2.2.   „МИРАФИОРИ КЛУБ“ ЕООД администрира електронния магазин SHOP.MIRAFIORI.BG, под формата на сайта MIRAFIORI.BG.

„МИРАФИОРИ КЛУБ“ ЕООД щe бъде наричано за краткост по-долу MIRAFIORI.

2.3.   Можете да се свържете с MIRAFIORI на посочения по-горе адрес, на телефон …………………..  или на и-мейл адрес [email protected].

 

 1. ДЕФИНИЦИИ

 

3.1.   Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през SHOP.MIRAFIORI.BG за електронна търговия SHOP.MIRAFIORI.BG с MIRAFIORI

3.2   Продавач – MIRAFIORI предлагащ стоки или услуги на SHOP.MIRAFIORI.BG за електронна търговия SHOP.MIRAFIORI.BG.

 

3.3.   Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва SHOP.MIRAFIORI.BG по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

3.4.   Акаунт – раздел от MIRAFIORI, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в SHOP.MIRAFIORI.BG (Поръчки, данъчни фактури и др.)

 

3.5.   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между MIRAFIORI и Клиента, чрез който Клиентът заявява на MIRAFIORI, през SHOP.MIRAFIORI.BG, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от SHOP.MIRAFIORI.BG.

3.6.   Продукт(-и)и Услуга(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между Купувач и Продавач през  SHOP.MIRAFIORI.BG.

3.7.   Договор – представлява сключения от разстояние договор между MIRAFIORI и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през SHOP.MIRAFIORI.BG, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на SHOP.MIRAFIORI.BG.

3.8.   Съдържание

 • цялата информация на SHOP.MIRAFIORI.BG, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към MIRAFIORI и / или MIRAFIORI, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на MIRAFIORI чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от MIRAFIORI в определен период от време;
 • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които MIRAFIORI има сключени под някаква форма партньорски договори;

3.9.   Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от MIRAFIORI Стоки и Услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.

3.10.  Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3.11.  Рейтинг – метод на изчисляване на нивото на задоволство на даден Клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Клиента на даден продукт или услуга.

3.12.   Коментар – оценка или критична забележка, на края на едно Ревю или на друг коментар.

3.13.   Въпрос – форма на обръщение към Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно дадени продукти или услуги.

3.14. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в SHOP.MIRAFIORI.BG, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент в рамките на един диалог.

 

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

4.1.   Общите условия на MIRAFIORI са задължителни за всички Клиенти на SHOP.MIRAFIORI.BG.

4.2.   Всяко използване на SHOP.MIRAFIORI.BG означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3.   Общите условия могат да бъдат променени едностранно от MIRAFIORI по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

4.4.   MIRAFIORI има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5.   Във всеки един случай на промяна на общите условия MIRAFIORI ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в SHOP.MIRAFIORI.BG. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на SHOP.MIRAFIORI.BG при всяко нейно ползване.

4.6.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на SHOP.MIRAFIORI.BG се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.7.   MIRAFIORI  полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в SHOP.MIRAFIORI.BG. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, MIRAFIORI уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.8.   Характеристиките или цените на продуктите, описани в SHOP.MIRAFIORI.BG, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които SHOP.MIRAFIORI.BG предварително се извинява на своите Клиенти.

4.9.   Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от MIRAFIORI се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.10.   Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в SHOP.MIRAFIORI.BG.

4.11.   SHOP.MIRAFIORI.BG може да съдържа линкове към други сайтове. MIRAFIORI не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

5.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през SHOP.MIRAFIORI.BG като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на MIRAFIORI от негово име.

5.2.   MIRAFIORI ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление MIRAFIORI прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3.   Затова MIRAFIORI има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи MIRAFIORI  уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на MIRAFIORI е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

5.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между MIRAFIORI и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.

5.5.   Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и MIRAFIORI, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между MIRAFIORI и Купувача.

 

6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 

6.1.   Достъпът до SHOP.MIRAFIORI.BG с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2.   MIRAFIORI си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на MIRAFIORI по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към MIRAFIORI, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. MIRAFIORI не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3.   Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с MIRAFIORI на посочените адреси в раздел „контакти” на SHOP.MIRAFIORI.BG. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от SHOP.MIRAFIORI.BG или игнорирани.

6.4. Комуникацията с MIRAFIORI може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на SHOP.MIRAFIORI.BG адреси в раздел „Контакт”.

6.5.   В случай на необичайно голям трафик в Интернет мрежата, MIRAFIORI си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в SHOP.MIRAFIORI.BG.

6.6.   MIRAFIORI може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на SHOP.MIRAFIORI.BG, за определен период от време.

6.7.     Всички цени на Стоките и/или Услугите на SHOP.MIRAFIORI.BG са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.8.   В предвидените от закона случаи, цената на Стоките, вид електроника, обявени на SHOP.MIRAFIORI.BG включват зелена такса. В случай, че Клиентът/Купувачът поиска детайли относно точната стойност на добавената сума към цената на Стоката, той трябва да се свърже с MIRAFIORI.

6.9.   В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, MIRAFIORI не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

6.10.   Всички изображения, поместени на SHOP.MIRAFIORI.BG имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в SHOP.MIRAFIORI.BG (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. MIRAFIORI няма да носи отговорност за такива несъответствия.

6.11. След 14 (четиринадесет) дни от момента на купуването на една Стока или Услуга, Купувачът ще бъде помолен да направи рецензия относно закупената Стока или Услуга. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран на Акаунта му. Чрез даването на рецензия, Клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни Купувачи и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Продуктите.

 

7 .ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

7.1.   Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на SHOP.MIRAFIORI.BG, са изключителна собственост на MIRAFIORI.

7.2.   MIRAFIORI има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с SHOP.MIRAFIORI.BG, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

7.3.   Нищо в сключения между MIRAFIORI и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на MIRAFIORI  последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на SHOP.MIRAFIORI.BG или описанията на Продуктите или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за SHOP.MIRAFIORI.BG съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на MIRAFIORI  върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на MIRAFIORI.

7.4.   Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

7.5.   Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

7.6.   Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на MIRAFIORI за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между MIRAFIORI и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на MIRAFIORI, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

7.7.   Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на MIRAFIORI няма да се счита за съгласие от страна на MIRAFIORI да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от MIRAFIORI.

7.8.   Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от MIRAFIORI.

 1. 8. ПОРЪЧКА

 

8.1.     Клиентът може да прави Поръчки на SHOP.MIRAFIORI.BG чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в SHOP.MIRAFIORI.BG, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

8.2.   Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

8.3. Потвърждавайки Поръчката MIRAFIORI потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

8.4.   Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на MIRAFIORI във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

8.5.   С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на MIRAFIORI и/или MIRAFIORI да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

8.6.   MIRAFIORI има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на MIRAFIORI при он-лайн плащания
 • предоставените от Клиента данни в SHOP.MIRAFIORI.BG са непълни и/или грешни.

8.7.   Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от MIRAFIORI в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от MIRAFIORI. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне на MIRAFIORI Продукта на адрес: ……………………….., като междувременно уведоми MIRAFIORI за това на [email protected] или на телефон ……………….. . Клиентът може да върне Продукта(-ите) и като попълни електронния формуляр на MIRAFIORI. В този случай, куриер, изпратен от MIRAFIORI ще вземе Продуктите от адреса, посочен от Клиента, а последният ще плати такса в размер на 5,99 лв. за това на куриера.

8.8. MIRAFIORI се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

 • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

8.9.   MIRAFIORI има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

 

 1. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

 

9.1.   Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиентаи потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от MIRAFIORI;
 • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от MIRAFIORIи които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 

10.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

10.1.   Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на MIRAFIORI, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от MIRAFIORI: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглжедане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

10.2.   Клиентът се съгласява да предостави на MIRAFIORI неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на MIRAFIORI чрез или във връзка със SHOP.MIRAFIORI.BG, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през SHOP.MIRAFIORI.BG.  MIRAFIORI има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че MIRAFIORI може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със SHOP.MIRAFIORI.BG или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със SHOP.MIRAFIORI.BG.  MIRAFIORI няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

10.3.   С предоставянето на свои данни на MIRAFIORI (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват MIRAFIORI или трети лица, които са куриери, партньори на MIRAFIORI и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които MIRAFIORI може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

10.4. С предоставянето на свои лични данни на MIRAFIORI Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на MIRAFIORI, и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 10.1.

 

 1. РЕКЛАМА

 

11.1.   В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в SHOP.MIRAFIORI.BG, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини.

11.2.   Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 

 1. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 

12.1.   Цените на Стоките и Услугите, обявени в SHOP.MIRAFIORI.BG, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

12.2.   Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от MIRAFIORI на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.

12.3.   Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

12.4.   MIRAFIORI ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

12.5.   MIRAFIORI издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на SHOP.MIRAFIORI.BG от MIRAFIORI. Клиентът е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Акаунта му. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреса: [email protected]

12.6.   С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

 

 1. ДОСТАВКА НА СТОКИ

 

13.1.   MIRAFIORI се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата Клиентът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на SHOP.MIRAFIORI.BG, определено за това. В противен случай, доставаката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка.

13.2.   MIRAFIORI ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в праткатане се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл [email protected] и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

13.3.   (1) MIRAFIORI ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите на територията на Европа.

(2) Условията на доставката за продуктите, предлагани от MIRAFIORI се намират на инфо страницата на SHOP.MIRAFIORI.BG „Услоявия на доставка“.

(3) Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желания Продукт(-и) се поставят в количката.

 

 1. 14. ГАРАНЦИИ

 

14.1.   MIRAFIORI предлага всички Стоки на SHOP.MIRAFIORI.BG с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

14.2.  Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като MIRAFIORI ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат.

14.3. Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на веднъж опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства освен, ако не е посочено друго в страницата на Стоката.

14.4. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на MIRAFIORI да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

 

 1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 

 

15.1.   Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от MIRAFIORI с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

 1. ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕВЮТА, КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

16.1. Писането на Ревюта, Коментари, Въпроси и Отговори може да се прави от Киентиа, в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и „Ревюта”. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва дасе отнасят за характеристиките и начина на употреба на даденастокаили услуга.

16.2. В момента на регистрацията на дадено Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор на SHOP.MIRAFIORI.BG, Клиентите дават на MIRAFIORI един неизключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на MIRAFIORI да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

16.3. Всеки Клиент, в момента на публикуването на Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:

 • да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация,свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);
 • да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);
 • да използва подходящ изказ, несъдържращ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;
 • да помести правилно въведеното съдържание на SHOP.MIRAFIORI.BG както следва: всеки въпрос да бъде публикуван в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и всяко Ревю да бъде публикувано в раздел „Ревюта”.
 • да се увери, че въведената от негоинформацияереалистична, коректна, неподвеждащаи в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.
 • да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определенастокаили услуга от SHOP.MIRAFIORI.BG без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стокии/или услуги;
 • да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
 • да не публикува информация и/или датайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като MIRAFIORI;
 • да не вписва Ревюта/Коментари/Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;
 • да не използва Ревю/Коментари/Въпроси/Отговори като средство за комуникация с MIRAFIORI, за тази цел ще се използват данните за контакт на MIRAFIORI, публикувани на SHOP.MIRAFIORI.BG.

16.4. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на дадено Ревю, Клиентът следва дадобави и Рейтинг за съответния продукт или услуга. Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата, който ще се изрази чрез цифра в близост до Стоката. Така, една Рецензия, която е придружена с висок Рейтинг води до покачване на общия Рейтинг, а една Рецензия, която е придружена от нисък Рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.

16.5. Клиентите, които публикуват Ревюта,към които прикачват фото или видео файлове ще спазват следните правила:

 • качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно стоката или услугата, за която пишат Ревютата, уверявайки се, че качените файлове не нарушават авторските права на трети лица;
 • качените файлове не съдържат насилие, съдържание, неподходящо за деца, нецензурен език или друго съдържание което обижда друго лице/група от хора въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност или съдържа каквато и да е друга форма на дискриминация;
 • качените файлове не съдържат информация, свързана с други лица;
 • качените файлове не съдържат URL-та или водни знаци към други сайтове, които извършват същата или сходна търговска дейност като MIRAFIORI.

16.6. Когато Клиент съобщи, че някоеРевю/Коментар/Въпрос или Отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от MIRAFIORI, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на SHOP.MIRAFIORI.BG. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове сe премахват от SHOP.MIRAFIORI.BG само след проверка от страна на MIRAFIORI.

16.7. В случай, че MIRAFIORI констатира многократно нарушение на настоящите Условия за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Клиента да публикува Ревюта/Коментарии/Въпроси и Отговори в раздела „Въпроси и Отговори на клиенти” и „Ревюта” без да е длъжен да се обосновава за това.

16.8. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Купувачитът може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

 

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

 

 1. ОТГОВОРНОСТ

17.1   MIRAFIORI не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на MIRAFIORI.

 1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

18.1. Съгласно изискванията на българския Закон за защитата на лицата относно обработката на личните данни и свободното им движение, с последващите промени и допълнения, MIRAFIORI е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

18.2.   Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности,рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

18.3.   Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на MIRAFIORI, и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в т. 10.1 и 18.2 от настоящите общи условия.

18.4.   Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидни от българското законодателство, като правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото по чл. 16, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му, гарантирани от Закона за защита на лицата относно обработката на данни с личен характер и свободното движение на тези данни.

18.5.   Всеки Клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: ………………………….., на вниманието на „Мирафиори клуб“ ЕООД, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени или не, за което не дължи никаква такса.

18.6.   Всеки Клиент може да упражни правото си да промени личните си данни като подаде писмена молба, с дата и подпис на адрес: ……………………., на вниманието на „Мирафиори клуб“ ЕООД, според следните цели:

 • поправка, актуализация, блокиране или изтриване на данните, чиято обработка не отговаря на Закона за защита на лицата относно обработката на данните с личен характер и свободното движение на тези данни, особено на непълните и неточни данни;
 • преобразуването на данните в анонимни, чиято обработка не е в съответствие със Законаа за защита на лицата относно обработката на данните с личен характер и свободното движение на тези данни;
 • уведомление до трети страни на които са били личните данни са били предоставени за обработване, освен ако това се окаже невъзможно или е свързано с прекомерни усилия спрямо законния интерес, който може да бъде засегнат

18.7.   Купувачът се съгласява и разрешава на MIRAFIORI да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: ……………………….., доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които MIRAFIORI може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него Стоки и Услуги, застрахователни дружества.

18.8.   Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

 

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

19.1.     Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

19.2.   Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

 

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

 

Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между MIRAFIORI и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните Български съдилища в Община Столична без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл. 18 от Регламент 1215/2012.